Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн мэргэжилтнүүд Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн анхдагч үнэлгээ хийлээ

Халал Сертф Аженси ХХК-ийн Баталгаажуулалтын алба нь Монгол Улсын Засгийн газрын “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай” 2018 оны 291 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтад орсон зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтыг гүйцэтгэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4-д заасны дагуу Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн мэргэжилтнүүд ажиллаж, Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн анхдагч үнэлгээ хийлээ.

You May Also Like