Компанийн танилцуулга

БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь "Халал сертф аженси" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 07-р сарын 01-ний өдрийн тушаалаар байгуулагдсан.

2022 оноос эхлэн нийтийн хоол үйлдвэрлэл, хүнсний худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарт тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулж байна.

Халал сертф аженси ХХК нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд халал менежментийн олон улсын GSO болон  OIC/SMIIC стандартын дагуу тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг нэвтрүүлсэн Монгол Улсын анхны халал баталгаажуулалын байгууллага юм.

Энэ чиглэлээр Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар MNS ISO 17065, MNS ISO 17021, MNS ISO 22003 болон халал менежментийн тогтолцооны GSO 2055-2, OIC/SMIIC-2 стандартын дагуу итгэмжлүүлэхээр  ажиллаж байна.

HACCP, HALAL тогтолцоонд тохирлын үнэлгээ хийлгэх бол бидэнд