Аюулын дүн шинжилгээ, эгзэгтэй цэгийн хяналт (HACCP)

Эгзэгтэй цэгийн хяналт ба аюулын шинжилгээний тогтолцоо (HACCP)

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт тулгамдаж буй асуудлын нэг нь HACCP буюу Аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоог нэвтрүүлэх явдал юм.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас HACCP-ыг хамгийн аюулгүй хүнсний систем гэж тодорхойлон олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хүнс үйлдвэрлэгчдэд энэ системд шилжсэн байхыг шаардлага болгодог.

Бид таны бизнэст НАССР тогтолцоог нэвтрүүлэхийг санал болгож байна.

You May Also Like